کانال ایرانیان تلگرام یکی از بهترین کانال های تلگرام هست که وجو دارد و خیلی ها در اینترنت به دنبال این کانال هستند، حسن دوست من تقریبا یک سال هست که در زندان هست و به جرمی که هرگز به ما نگفت در زندان بود.
یک روز قرار بود تا حسن از زندان آزاد شود و من از این موضوع خیلی خوشحال بودم و به دیدن حسن رفتم که ببینم به جرمی به زندان رفته، گوشی خودم را هم برداشتم تا از آزادی حسن فیلم بگیرم و برای هم شهریهای خود ارسال کنم.
البته میخاستم تصاویر ازادی حسن را بر روی کانال تلگرام بفرستم و وقتی حسن را دیدیم ، گفت که خودش عکس گرفته و عکس ها را برای کانال ایرانیان تلگرام فرستاده.
من از این موضوع خوشحال شدم.